Публічний договір (оферта)

Дана оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі за текстом – «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою http://edugames.rozumniki.ua/personal/ugoda.php (далі за текстом – «Договір»), на наступних умовах:

Розділ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є тотожним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка здійснила Акцепт умов даного Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Розумники» (код ЄДРПОУ 38105096).

1.4. Послуга – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до педагогічних ігор (ЕОІР) та/або ліцензії на використання пакета «Smart-кейс вчителя початкової школи».

1.5. Педагогічні ігри (ЕОІР) – електронний освітній ігровий ресурс, що представляє собою системне програмне забезпечення для вивчення конкретного предмету, яке поєднує пізнавальну та розважальну функції, містить завдання в ігровій формі і спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку або віку початкової школи (учнів).

1.6. Ліцензія на використання пакета «Smart-кейсу вчителя початкової школи» (далі за текстом – «Ліцензія на Smart-кейс вчителя початкової школи») – доступ на 1 (один) рік до спеціалізованого програмного забезпечення – педагогічних ігор (ЕОІР), яке інсталюється на комп’ютер учителя та розповсюджується на клас учнів, та включає віртуальний кабінет учителя (для керування траєкторією навчання учнів класу), а також інші спеціалізовані функції та додатки (матеріали), перелік яких зазначається на Сайті Виконавця.

1.7. Матеріали Сайту – будь-яка інформація, яка міститься на Сайті (виключно, але не обмежуючись, програмне забезпечення, твори, програми, зображення, графіки тощо).

1.8. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів права інтелектуальної власності (включаючи об’єкти авторського права та/або суміжних прав тощо), пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси http://edugames.rozumniki.ua, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.

Розділ 2: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Даний Договір є публічним договором (далі за текстом – «Договір»), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов даного Договору.

2.5. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті перед оплатою Послуг або оформленням/отриманням рахунку – «ознайомився(-лася) з умовами Публічного договору (оферти) та приймаю його умови (акцепт)».

2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщені на Сайті.

2.7. Замовник використовує Послуги протягом обумовленого строку та за плату згідно з тарифами, встановленими Виконавцем. Строк споживання Послуг встановлюється залежно від суми оплати, обраної та сплаченої Замовником. Ліцензійні програмні продукти, придбані та/або завантажені на сайті http://edugames.rozumniki.ua, можуть використовуватися лише на 2 (двох) персональних пристроях Замовника.

2.8. Тарифи на споживання Послуг встановлюються Виконавцем. Тарифи із зазначенням суми, складу та опису комплексу Послуг, строку споживання відповідних Послуг за кожним тарифом, а також інші відомості, які мають бути повідомленими Замовнику відповідно до даного Договору або вимог чинного законодавства України, повідомляються Замовнику:

- шляхом оприлюднення на Сайті;

- друкуються в рекламних та інформаційних матеріалах Виконавця;

- іншими способами, зручними Виконавцю.

2.9. Інформація про зміну тарифів та/або про зміну складу Послуг повідомляється Замовнику шляхом внесення відповідних змін до тарифів, зазначених на Сайті. Тарифи змінюються Замовником в односторонньому порядку.

2.10. Послуги призначені виключно для приватного (особистого) використання їх Замовником та/або використання їх Замовником при веденні навчального процесу з учнями початкових класів (застосовується до вчителів на підставі придбання ними Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи). Дані вимоги також розповсюджуються на використання Замовником отриманих додатків (матеріалів), що надаються до Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи.

2.11. Передача Замовником обмеженого доступу до Педагогічних ігор або Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи іншим фізичним особам або суб’єктам господарювання, включаючи юридичних осіб, розглядається як порушення даного Договору.

Розділ 3: ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Плата за Послуги здійснюється на умовах 100% передплати. Оплата здійснюється в національній валюті України (гривня).

3.2. Вартість Послуг залежить від обраного періоду споживання Послуги та зазначається на Сайті Виконавця.

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.4. Оплата Послуг означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.5. Оплата Послуг здійснюється через Сайт або на підставі отриманого рахунку через термінал «Приват Банку»/через додаток «Приват24» або у відділені будь-якого банку. Механізм оплати Послуг залежно від обраного способу вказується на Сайті.

Розділ 4: УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання Послуг Виконавця у вигляді доступу до Педагогічних ігор (ЕОІР) та/або Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи Замовник виконує послідовність дій, яка зазначена на Сайті у вигляді інструкцій. Зокрема, в порядку придбання послуг Замовник здійснює (згідно з інструкціями) ознайомлення з умовами Договору та акцептує Договір шляхом проставлення відмітки «ознайомився(-лася) з умовами Публічного договору
(оферти) та приймаю його умови (акцепт)».

4.2. Відкриття доступу до Послуг здійснюється Виконавцем автоматично після вчинення Замовником дій по оплаті відповідних Послуг через Сайт. Якщо Замовник здійснює оплату Послуг у будь-який інший спосіб (не через Сайт), для отримання доступу необхідно зв’язатися з менеджером за телефоном +38 (044) 483-99-94, підтвердити оплату, після чого Замовник отримує доступ. Додатки (матеріали) до Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи Замовник отримує протягом 5 (п’яти) діб у відділенні «Нової пошти», яке Замовник вказує при оформленні замовлення.

Розділ 5: ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються, умов їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, чи через форму зворотного зв’язку.

5.3. Входити до Персонального (особистого) кабінету під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет та інше).

5.4. Замовник користується усіма правами споживача згідно з чинним законодавством України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов’язується:

5.5. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

5.6. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення форми. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.7. Не передавати доступ до Послуг будь-яким третім особам, а саме: іншим фізичним особам або суб’єктам господарювання, включаючи юридичних осіб. Не передавати третім особам права на використання Послуг. Не використовувати Послуги для надання будь-яких послуг третім особам (як безкоштовно, так і з метою отримання прибутку), крім того, з метою одержання прибутку та/або одержувати прибуток від надання третім особам прав на отримання Послуг та/або їх окремих частин.

Замовнику забороняється:

5.8. Використовувати отриману від Виконавця інформацію з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.

5.9. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн; інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

5.10. Передавати та/або надавати доступ до Послуг будь-яким третім особам, а саме: іншим фізичним особам або суб’єктам господарювання, включаючи юридичних осіб.

5.11. Передавати третім особам права на використання Послуг.

5.12. Використовувати Послуги для надання будь-яких послуг третім особам (як безкоштовно, так і з метою отримання прибутку), крім того, з метою одержання прибутку та/або одержувати прибуток від надання прав на отримання Послуг та/або їх окремих частин.

5.13. Використовувати Послуги з метою публічного показу та/або публічної демонстрації (показу Послуг та Матеріалів Сайту за допомогою технічних засобів, пристроїв у місцях, відкритих для вільного відвідування, чи в місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї та/чи близьких знайомих Замовника), а також для створення умов та (чи) надання доступу до Послуг третім особам.

Розділ 6: ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. У випадку виникнення сумнівів у достовірності зазначених Замовником даних під час реєстрації та/або оплати, Виконавець має право відхилити заявку Замовника на придбання Послуг.

6.4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право відмовити в наданні Послуг до подання Замовником такої інформації.

6.5. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати чи в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) і відгуки про отримані Послуги із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Також Виконавець має право вносити зміни у зміст Послуг.

6.7. На свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати правила користування Сайтом.

6.8. Видалити обліковий запис Замовника за порушення умов Договору.

6.9. Відмовити в реєстрації облікового запису Замовника, обліковий запис якого раніше був видалений за порушення умов Договору.

6.10. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до Послуги у випадку встановлення фактів передачі Замовником доступу до Послуг третім особам, а саме: іншим фізичним особам або суб’єктам господарювання, включаючи юридичних осіб.

Виконавець зобов’язується:

6.11. Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.12. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.13. Здійснювати захист облікового запису Замовника від неправомірного доступу, а також від інших неправомірних дій у відношенні такої інформації.

6.14. Надати всю доступну інформацію про Замовника уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.15. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.

Розділ 7: ГАРАНТІЇ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Виконавець гарантуючи якість Послуг, що надаються, не надає гарантій на точну відповідність Послуг очікуванням Замовника щодо змісту Послуг та отриманих ним результатів.

7.2. Погоджуючись із умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, в тому числі персональні дані та не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

7.3. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б зашкодили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечили законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг, та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.4. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.5. Замовник погоджується не здійснювати дії:

- які можуть бути визнані як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі в сфері права інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав;

- які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту;

- з розміщення інформації, яка містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу Сайту та іншими способами.

7.6. Замовник попереджений про те, що Виконавець не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Сайті.

7.7. Замовник приймає положення про те, що всі Матеріали Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з цією рекламою.

Розділ 8: ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Виконавець попереджає Замовника про те, що Педагогічні ігри (ЕОІР) та повний комплекс ЕОІР та додатків (матеріалів), що надаються за Ліцензією на Smart-кейс вчителя початкової школи, а також зміст Сайту захищені правами інтелектуальної власності/авторським правом (включаючи програмне забезпечення, тексти, фотографії, статті, анімації, графіки, аудіо- та відеозаписи та інше);

8.2. Виконавець попереджує Замовника, що товарні знаки, торговельні марки, логотипи є власністю Замовника або третіх осіб, які уповноважили адміністрацію Сайту на їх використання на Сайті.

8.3. Виконавець попереджує Замовника, що будь-яке використання Послуг у вигляді Педагогічних ігор (ЕОІР) та/або Ліцензії на Smart-кейс вчителя початкової школи (включаючи додатки (матеріали) з комерційною метою та/або з будь-якою іншою метою, окрім як з метою приватного (особистого) використання для власних потреб або проведення вчителем навчального процесу з учнями початкової школи, заборонено. У випадку такого неправомірного (забороненого) використання Послуг, такі дії Замовника будуть вважатися порушенням прав інтелектуальної власності Виконавця, що є підставою для притягнення Замовника до юридичної відповідальності, в тому числі кримінальної.

8.4. Програмне забезпечення Сайту, торговельні марки та логотипи, які використовуються в такому програмному забезпеченні на Сайті, є власністю Замовника та/або третіх осіб, які уповноважили Виконавця на їх використання, і не можуть бути використані без попереднього дозволу власника. Це програмне забезпечення та використані в ньому торговельні марки і логотипи захищені правами інтелектуальної власності, та їх використання можливе виключно за умови укладення договору на їх використання. Їх використання без попередньої письмової згоди Виконавця заборонено. Їх несанкціоноване використання є порушенням прав інтелектуальної власності.

8.5. Під час цитування Матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт є обов’язковим.

8.6. Назви, найменування, торговельні марки, логотипи, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У Матеріалах Сайту значки ® і/або ™ для їх позначення можуть використовуватись не завжди, проте, це не позбавляє їх власників прав на відповідні назви, найменування, торговельні марки, логотипи, символи та слогани. Їх несанкціоноване використання є порушенням прав інтелектуальної власності.

Розділ 9: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та положеннями Договору.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, які надаються Виконавцем.

9.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам Послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, завдану Замовнику внаслідок дій інших Замовників Послуг.

9.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивній оцінці. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги неякісними, або такими, що надані не в узгодженому обсязі.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті від імені Замовника.

9.6. У випадку порушення Замовником положень, умов та вимог даного Договору, що передбачені пунктами 2,10, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Договором, Замовник сплачує на користь Виконавця за кожен випадок порушення штраф, що є еквівалентним розміру 10 (десяти) мінімальних заробітних плат (розмір визначається станом на 1 (перше) січня поточного року, в якому сталося порушення). Окрім цього, Замовник зобов’язується компенсувати Виконавцю всі витрати та збитки, включаючи втрачену вигоду, які виникли чи можуть виникнути у зв’язку з таким порушенням.

9.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності і безпеки доступу до свого Персонального (особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (особистого) кабінету.

9.8. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

9.9. У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавства України.

Розділ 10: ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв’язку, а також рішення державних органів та інше, але не обмежуються ними (далі за текстом – «форс-мажор»). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою Торгово-промисловою палатою України, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони погоджують, що текст такого рішення є достатнім доказом настання форс-мажору.

10.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

Розділ 11: ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору, відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

11.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Замовників.

11.3. Замовник погоджується, що Виконавець не має отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю або у рамках договірних відносин.

11.4. Уся інформація, що стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Послуг) є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

11.5. Замовник попереджений та не заперечує, що доступ до його персональних даних та даних по оплаті Замовник надає третій особі для білінгу на підставі вказаних Замовником даних під час реєстрації та оплати.

11.6. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

Розділ 12: ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення, передбаченого пунктом 2.2 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Даний Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, із дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків кожної Сторони, що витікають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, вжитих у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є/або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

12.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей Договір в формі письмового двостороннього документу.

Розділ 13: РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЦТВО «РОЗУМНИКИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 38105096

Місцезнаходження юридичної особи: 01103, м. Київ,

бул. Дружби Народів, буд. 18/7

Телефон: +38 (044) 483-99-94

Email: order@edugames.rozumniki.ua

Up